طرفداران امیر افجار

شبی پرخاطره با امیر افجار

برای اولین بار 

شبی پرخاطره با امیر افجار در osterley hotel 

(منم میخواااام برررررم!