طرفداران امیر افجار

عکس ناناس

سلللللللللللام!!1بچه ها من بعد از قرنها رفتم فیسبوک.رفتم تو پیج نفسم دیدم یه عکس جدید اونجاس!!!!!!خیلی خوشمله بیهوش شدم دیدمش!!!1اینم عکس:


آخه یکی به من بگه نفس تر و عشق تر و جیگر تر و خوشگل تر و آقا تر و باشخصیت تر و کلللا بهتر از تو هست؟؟نفسمی روانیتم به مولا!! 

  

نظر یادتون نره.به امید روزی که امیر عظمت عشقمو درک کنه....بوس بوس و بای بای!!!!