طرفداران امیر افجار

!!!!

اومدم اینو بذارم و برم!!نمیدونم دیدین یا نه.


(بچه ها موهای من و امیر دقییییقا رنگ همه.امروز فهمیدم اینو)