طرفداران امیر افجار

اولین رو در رویی امیر با دوربین